SZD 0-10-0 No. Er796-37
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
Location: Moscow Depot
Status: Stored 2018