SZD 2-10-0 No. L-1843
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
Location: Locomotive Depot
Status: Stored 2013