SZD1 2-10-0 No. L-3454
Ryazhsk - I, Ryazan, Russia
Location: Railway Station
Status: Display
Abbreviation Expansion English
1 SZD Sovetskie Zheleznye Dorogi Soviet Railways
Posted: Nov 20, 2023 @ 05:11:38 by Achim
Location: 53.707258953052694, 40.10356381122458