SZD1 2-10-0 No. L-0622
Tatarskaya, Tatarstan, Russia
Location: Railway Station
Status: Display
Abbreviation Expansion English
1 SZD Sovetskie Zheleznye Dorogi Soviet Railways