SZD1 0-10-0 No. Er796-46
Saint Petersburg, Saint Petersburg City, Russia
Location: Moskovski Sort Depot
Status: Operational
Abbreviation Expansion English
1 SZD Sovetskie Zheleznye Dorogi Soviet Railways
Posted: Nov 20, 2023 @ 06:11:37 by Achim
c/n 6744