SZD1 2-10-0 No. L-0026
Rtishchevo-I, Saratov, Russia
Location: Railway Station
Status: Display
Abbreviation Expansion English
1 SZD Sovetskie Zheleznye Dorogi Soviet Railways
Posted: Nov 20, 2023 @ 04:11:35 by Achim
Location: 52.26126799335787, 43.78529727456648
Posted: Sep 3, 2021 @ 02:09:42 by Brian Garvin
Construction number 8428