SZD 0-10-0 No. Eu684-52
Nizhny Novgorod, Nizhnyj Novgorod, Russia
Location: Nizhny Novgorod Gorki Sort Museum,
Status: Display