PKP 0-8-0 No. Px48-1728
Pyskowice, Silesia, Poland
Location: Skansen TOZK
Status: Dismantled