Taiwan Sugar 0-6-0T No. 368
Liujiao, Taiwan
Location: Suantou Zhecheng Cultural Park
Status: Display