Taiwan Sugar 0-6-0T No. 366
Guangfu, Taiwan
Location: Hualien Tourism Sugar Factory
Status: Display