Taiwan Sugar 0-6-0T No. 356
Lin-Kou, Taiwan
Location: Lin-Kou Amusement
Status: Scrapped