RSR 2-8-2 No. 950
Bangkok, Thailand
Location: Chaloem Phrakiar 72th year Park
Status: Display