EFSK (DB) 2-10-0 No. 52.8106 (52.6159)
Schwalmstadt, Hessen, Germany
Location: Eisenbahnfreunde Treysa e,V
Status: Operational