EFSK(DB) 2-10-0 No. 50.3705
Schwalmstadt, Hessen, Germany
Location: Eisenbahnfreunde Treysa e,V
Status: Stored (Parts Loco)