SZD 2-10-0 No. L-3095
Nizhny Novgorod, Nizhnyj Novgorod, Russia
Location: Nizhny Novgorod Gorki Sort Museum
Status: Operational