SZD 0-10-0 No. El-1
Nizhnyj Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
Location: Gorky-Sort Station Museum
Status: Display