SZD 0-6-0T No. 9P-18430
Nizhny Novgorod, Nizhnyj Novgorod, Russia
Location: Nizhny Novgorod (Gorki Sort) Railway Museum
Status: Display