SZD 0-6-0T No. 9P-158
Khabarovsk, Khabarovsk, Russia
Location: Khabarovsk 1 Station
Status: Display