SZD 2-10-0 No. L-0818
Nizhnyj Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
Location: Gorky-Sort Station Museum
Status: Display