SZD 0-10-0 No. ESh-4452
Nizhnyj Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
Location: Gorky-Sort Station Museum
Status: Operational