SZD 2-10-0 No. SO17-1600(1013)
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, Russia
Location: Station Depot
Status: Display