SZD 4-8-4 No. P36-0071
Nizhny Novgorod, Nizhnyj Novgorod, Russia
Location: Nizhny Novgorod (Gorki Sort) Railway Museum
Status: Display