SZD 2-10-2 No. LV-0225
Nizhnyj Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
Location: Open-Air Museum
Status: Display