Shankou - Yamansu Iron Ore Railway 2-8-2 No. JS 5179
Shankou, Xinjiang, China
Location: Railway
Status: Derelict