CR 0-8-0 No. 4220
Xuchang, Henan, China
Location: Yu-Dan Railway
Status: Dumped