Shankou - Yamansu Iron Ore Railway 2-8-2 No. JS 5465
Shankou, Xinjiang, China
Location: Coal Mine
Status: Derelict