CR 2-8-2 No. JS 5455
Liuzhou, Guangxi, China
Location: Scrapped
Status: Scrapped