Jingmen - Sanshinan Railway 2-8-2 No. JS 8070
Shashi, Hubei, China
Location: Shed
Status: Operational