Liujiaxia - Hekounan Railway 2-8-2 No. JS 8022
Liujiaxia, Gansu, China
Location: Scrapped (2004)
Status: Scrapped