PKP 2-10-0 No. Ty51-17
Pyskowice, Silesia, Poland
Location: Skansen TOZK
Status: Display