PKP 0-8-0 No. Px49-1798
Sleza, Silesia, Poland
Location: Automotive Museum, Topacz Castle
Status: Display