PKP 2-10-0 No. Ty43-23
Jaworzyna Slaska, Poland
Location: PKP
Status: Restoration