Kagoshima Railway 0-6-0T No. 5
Kaseda, Kagoshima, Japan
Location: Unknown
Status: Unknown