JNR 4-6-2 No. C57-158
Kitakyushu, Fukuoka, Japan
Location: Yasaka Jinja (Jasaka Shrine)
Status: Scrapped