JNR 2-6-0 No. 58685
Tadatsu, Kagawa, Japan
Location: JR Shikoku Tadotsu station
Status: Display