JNR 2-6-0 No. C50-125
Yanai, Yamaguchi, Japan
Location: Near Yanai Station Hotel
Status: Display