JNR 2-6-0 No. C56-135
Takino, Hyogo, Japan
Location: Shimo-Takino Bunka Kaikan
Status: Display