JNR 2-8-2 No. D51-793
Nagahama, Shiga, Japan
Location: Yukata Park
Status: Display