JNR 4-6-2 No. C57-128
Otsu, Shiga, Japan
Location: Shiritsu Kagaku-Kan (The Municipal Science Museum)
Status: Display