JNR 2-8-2 No. D51-609
Narita, Chiba, Japan
Location: Kuriyama Park
Status: Display