JNR 2-8-2 No. D51-140
Kumagaya City, Saitama, Japan
Location: Arakawa Park
Status: Display