JNR 2-6-2 No. C58-139
Yubetsu, Hokkaido, Japan
Location: Kotsu Koen
Status: Display