Yubetsu Tetsudo (JNR) 4-6-0 No. 8722
Kushiro, Hokkaido, Japan
Location: Unknown
Status: Display