Hokkaido Takoshoku Td 2-6-0 No. 8622
Shikaoi, Hokkaido, Japan
Location: Hokkaido Takoshoku Tetsudo Shikaoi station
Status: Display