Atchison, Topeka & Santa Fe Railway 4-8-4 No. 2921
Modesto, CA, United States
Location: Modesto Park
Status: Display