SZD 2-10-0 No. SO17-1676
Zheltye Vody, Ukraine
Location: Depot
Status: Scrapped