UZ (SZD) 0-10-0 No. Er790-50
Mikhaylovka, Vinnytsia, Ukraine
Location: nr Mikhaylovka sugar system
Status: Lost