UZ (SZD) 0-10-0 No. Er786-87
Nizhnedneprovsk, Ukraine
Location: Monument
Status: Display