Norfolk & Western 4-8-0 No. 475
Strasburg, PA, United States
Location: Strasburg RR
Status: Operational