Canadian National Ry 0-6-0 No. 31
Strasburg, PA, United States
Location: Strasburg RR
Status: Restoration